Regulament campanie de reducere cu voucher în valoare de 30 lei

Regulament oficial

Campanie “Voucher în valoare de 30 ron pentru un set de cumpărături în valoare de minim 200 ron”

Campania promoţională se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în acest regulament.

Termenii şi conditiile prezentului regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la campanie.

I. Organizator

Organizatorul campaniei este SC Verla SRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. Traian nr. 86-88, Cluj-Napoca, cod unic de înregistrare RO 5612469, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J12/1182/1994, cod IBAN RO48 RNCB 0106 0022 2592 0001 deschis la BCR, sucursala Cluj-Napoca, reprezentat prin dl. Viorel Verzea in calitate de Director General – denumită in continuare ”Organizator”, prin punctul de lucru situat in Cluj-Napoca, pe Str. Horea nr. 9.

II. Locul şi durata desfăşurării campaniei

Campania se va desfăşura în perioada 20 august – 31 octombrie 2012.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unei eventuale prelungiri a perioadei de desfaşurare a campaniei promoţionale, printr-un act adiţional la prezentul regulament.

III. Premiile

Premiile acordate sunt:

30 ron (TVA inclus) din valoare unei cumpărături de minim 200 ron (TVA inclus) din magazinul Verla Decor din Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 9, pentru cei care completetază talonul oferit gratuit în perioada 20 august – 31 octombrie 2012.

Beneficiarii campaniei nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului acordat.

IV. Conditii de participare

La campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România, indiferent de naţionalitate, conditiile participarii sunt urmatoarele: completarea campurilor din talonul oferit gratuit direct prin campanii de sampling sau prin e-mail in urma unei solicitari trimise pe adresa magazin@verla.ro.

La acesta campanie nu pot participa angajaţii SC Verla SRL precum şi rudele de gradul I ale acestora, sotii si sotiile lor.

V. Modul de desfăşurare a campaniei

În perioada 20 august – 31 octombrie 2012 toţi cei ce posedă talonul cu valoarea de 30 ron pot beneficia de reducerea acestei valori din valoarea cumpărăturilor de minim 200 ron efectuate in cadrul magazinului Verla Decor (Cluj-Napoca, Horea nr. 9).

VI. Responsabilitate

Organizatorul concursului nu va avea nici o răspundere derivând din informaţiile completate şi nu va putea fi implicat în litigii legate de deţinerea sau proprietatea asupra datelor inregistrate. De asemenea, organizatorii nu pot fi implicaţi in astfel de litigii şi nu îşi asumă nici un fel de obligaţie de a purta corespondenţa de orice fel cu participanţii.

Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care participanţii la campanie trebuie să le indeplinească pentru a fi consideraţi eligibili. Participanţii la acest eveniment se angajează să respecte regulile din regulament.

VII. Protecţia datelor personale

In conformitate cu prevederile legii privind protecţia datelor personale, informaţiile personale de identificare ale participanţilor vor fi colectate şi prelucrate de SC Verla SRL în condiţiile legii 677/2001.

Informaţiile vor fi utilizate de SC Verla SRL numai in scopul comercializării propriilor produse şi servicii cât şi în scopuri de marketing, planificare, dezvoltare de produse şi cercetări de piaţă. Daca participanţii nu solicita în scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea şi utilizarea informaţiilor personale de către SC Verla SRL – în modul expus in paragraful anterior.

Participanţilor la promoţie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, astfel:

• dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta;

• dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

c. notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

• dreptul de opoziţie: persoana vizata are dreptul de a se opune ţn orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare.

Participantul îşi poate retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale in scopurile prezentate sau pentru primirea oricăror informaţii sau corespondenţă, printr-o cerere intocmită in forma scrisă comunicată la adresa str. Traian nr. 86-88, Cluj-Napoca.

Prelucrarea, utilizarea şi publicarea informaţiilor de mai sus precum şi a imaginii participanţilor la această campanie nu va fi de natură a crea nici un fel de obligaţii, inclusiv de natura financiară in sarcina organizatorului.

VIII. Dispoziţii finale

Organizatorul nu isi asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de inregistrarea şi dreptul de proprietate asupra datelor inregistrate in sistemul informatic.

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

În cazul in care organizarea promoţiei este împiedicată de evenimente de forţă majoră, organizatorul îşi rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea campaniei promoţionale.

Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul SC Verla SRL, precum şi în format pdf (aici) pe www.verla.ro, www.magazin-tapet.ro.

Organizator,

SC VERLA SRL.

No Comments Yet.

Leave a Comment